Vedtægter
vember 2017.


§1

Foreningens navn er »Hanherreds Biavlerforening« med hjemsted i Jammerbugt Kommune. Foreningens adresse er den til enhver tid siddende formands adresse.

§2

Foreningens formål er at samle biavlere og andre med interesse for biavl i en lokalforening, der skal virke for biavlens fremme i Hanherred og nærmeste omegn. Hanherreds Biavlerforening er tilsluttet Danmarks Biavlerforening (DBF) og repræsenteret i DBF i henhold til DBF´s til enhver tid gældende regler.

§3

Som aktivt medlem kan optages enhver, der har interesse for foreningens formål. Aktive medlemmer er samtidig medlem af Danmarks Biavlerforening, hvor de er dækket af DBF´s kollektive forsikringsordninger og får tilsendt »Tidsskrift for Biavl«.

Støttemedlemskab kan opnås af biavlere med ganske få bifamilier (max 3) eller hvis man i øvrigt er interesseret i at støtte Hanherreds Biavlerforening. Støttemedlemmer er ikke medlemmer af DBF og får ikke tilsendt »Tidsskrift for Biavl«. Støttemedlemmer betaler kun kontingent til Hanherreds Biavlerforening. De er velkomne på foreningens generalforsamling, hvor de har taleret, men ikke stemmeret og derfor heller ikke er valgbare.

Medlemskabet følger kalenderåret.

§5

Foreningsmeddelelser bekendtgøres i »Tidsskrift for Biavl«, på foreningens hjemmeside og facebookside eller på mail/brev.

§6

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i november måned.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning, eller når mindst 1/4 af de aktive medlemmer fremsætter begæring herom til formanden.

Generalforsamlinger indvarsles pr. mail/brev senest 14 dage før dens afholdelse med angivelse af dagsorden.

Ordinær generalforsamling afholdes med følgende dagsorden:

1 Valg af dirigent og evt. stemmetællere.

2 Bestyrelsens beretning.

3 Regnskab.

4 Bestyrelsens forslag og planer for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent.

5 Indkomne forslag fra medlemmerne.

6 Valg af formand (hvert andet år – ulige år).

7 Valg af to bestyrelsesmedlemmer.

8 Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

9 Valg af 2 revisorer.

10 Eventuelt.

§7

Alle afstemninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal.

Afstemninger afholdes skriftligt, hvis blot én af de tilstedeværende forlanger det.

§8

Ud over formanden består bestyrelsen af 4 medlemmer. Bestyrelsens medlemmer vælges for en 2-årig periode, halvdelen hvert år.

Bestyrelsen vælger selv sin næstformand, kasserer og sekretær.

Ved valg til bestyrelsen skal kandidaten selv være til stede eller skriftligt godkende sin opstilling.

§9

Forslag til vedtægtsændringer tilstilles bestyrelsen inden 1. oktober og udsendes sammen med indvarslingen til generalforsamlingen. Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for ændringen.

Forslag fra medlemmer skal være skriftlige, og de skal være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.

§10

Foreningens regnskabsår går fra 1. oktober til 30. september.

§11

Medlemmer der direkte skader eller modarbejder Hanherreds Biavlerforenings interesser kan af en enig bestyrelse ekskluderes. Eksklusion kan ankes til afgørelse på generalforsamlingen, hvor der kræves 2/3 flertal for eksklusionen.

§12

Hanherreds Biavlerforening kan opløses, når det med 2/3 af de afgivne stemmer vedtages på to hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 1 måneds mellemrum. Ved foreningens opløsning tilfalder foreningens aktiver Danmarks Biavlerforening.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 14. november 2017.Vedtægter for Hanherreds Biavlerforening